Kacířský faraon Achnaton

24. ledna 2011 v 21:21
Kacířský faraon Achnaton: Stála za jeho pádem pandemie chřipky?
Snad všichni archeologové z celého světa jsou v roce 1887 jako na trní. To, co jitří jejich fantazii, je zpráva z Egypta, podle níž jistá venkovanka v lokalitě El Amarna náhodně objevila soubor hliněných desek, hustě popsaných klínovým písmem. Jakmile začnou texty luštit, narazí na jméno faraona, které doposud v žádném seznamu egyptských vládců nenalezli…

V dnešní oblasti El Amarna, vzdálené zhruba 300 kilometrů od Káhiry jižně po toku Nilu, přitom nejde o první archeologické nálezy. Už v roce 1714 si francouzský jezuitský mnichClaude Sicard (1677-1726) všímá jedné hraniční stély - popsané kamenné desky, která signalizuje, že v místě kdysi stála významná osada. Její obrysy pak načrtávají muži francouzského vojevůdce Napoleona (1769-1821) a později ještě anglický egyptolog, sirJohn Gardner Wilkinson (1797-1875). Společně s dalšími nálezy se teprve v 19. století rodí fantastický příběh zavrženého faraona Amenhotepa IV. (vládl v letech asi 1353-asi 1336 př. n. l.) z 18. dynastie a jeho vysněného města Achetatonu.

Čeká ho kariéra kněze
Budoucí vládce Egypta Amenhotep IV. (až později přijme jméno Achnaton) přichází na svět jako mladší syn mocného faraona Amenhotepa III. a jeho hlavní manželky Teje (asi 1398-1338 př. n. l.). Vzhledem k tomu, že následníkem trůnu se má stát jeho starší bratrThutmose, před Amenhotepem se zpočátku rýsuje kněžská kariéra a dostává se mu patřičného vzdělání. Má tedy dost příležitostí, aby už od mládí přemýšlel o složitosti egyptských božstev a věcech s tím souvisejících. A to se později za jeho vlády projeví přímo radikálním způsobem.
Korunní princ Thutmose umírá ještě v dětství a na jeho místo nastupuje Amenhotep. Aby se něčemu přiučil, krátce panuje společně se svým otcem. Po jeho smrti se pak stává neomezeným vládcem Egypta. I když, neomezeným…

Trpí oidipovským komplexem?
Velký vliv si na něj ponechává jeho královská matka Teje. Ta bývá často zobrazována jako hlava faraonovy rodiny a právě na ni se obracejí i cizí diplomaté, pokud chtějí u faraona dosáhnout nějakého úspěchu.
Vztah Amenhotepa IV. a jeho matky je natolik blízký, že to u některých odborníků vyvolává až podezření z něčeho zakázaného. "Mezi ním a Teje byl incestní vztah," tvrdí například americký vědec ruského původu Immanuel Velikovsky (1895-1979) a ohání se oidipovským komplexem, kvůli kterému se prý Amenhotep IV. snažil z dějin vymazat jméno svého otce. Ve skutečnosti však mladý faraon Amenhotepa III. pohřbil se všemi královskými poctami, a teprve potom začal vládnout.

Bídný diplomat
Na úspěchy svého předchůdce však Amenhotep IV., alespoň v zahraniční politice, navázat nedokáže. Některým spojencům doslova pije krev, když je lehkomyslně nechává napospas dotírajícím nepřátelům. Jiné se zase egyptský faraon snaží dokonce ošidit! "Žádal jsem Tvého otce o sochy celé ze zlata… všichni mí poslové je v Egyptě na vlastní oči viděli… ale můj bratr (Amenhotep IV. - pozn. red.) mi neposlal sochy ze zlata, ale sochy dřevěné, zlatem pouze pokryté," píše rozzlobeně Amenhotepovi IV. Tušratta, král Mitanni (území na severu dnešní Sýrie a Iráku).
Ano, zlato je to, oč tu běží především. Přestože ho egyptský faraon má plné hrsti, stará přátelství už mu drahý kov nezachrání. Dávná spojenectví se rozpadají na prach. Proč? Faraon Amenhotep IV. od zahraniční politiky obrací veškerou svou pozornost na domácí záležitosti.


Kacířský reformátor
A zde přichází doslova s převratnou novinkou - všem ostatním egyptským bohům nadřadí jediného vládce - slunečního boha Atona. Postupně pak z něj učiní boha jediného, čímž jde o vůbec první případ vzniku monoteistického náboženství v dějinách lidstva!
"Oči hledí na tvou krásu, když zapadáš, / veškeré práce ustávají, když mizíš na západě. / Když znovu vyjdeš, vše rozkvete pro krále, / rovnováha vládne od okamžiku, kdy jsi vytvořilo zemi," hlásá Velký chvalozpěv na Atona, který si buď celý, nebo ve zkrácené verzi budou brzy na své hrobky vyrývat všichni faraonovi věrní poddaní.
Přerod z polyteistického v monoteistické náboženství ovšem není náhlý, nic se nemění ze dne na den, ale v průběhu řady let. I archeologické nálezy z Achetatonu - města, jenž panovník nechal vybudovat na oslavu slunečního boha Atona, svědčí o tom, že jeho lid také nadále vyznával jiná božstva. Změna v náboženství zasáhla nejspíš v první řadě jen vládnoucí vrstvy obyvatelstva a samozřejmě kněží, kteří ke své nelibosti museli nabyté příjmy přerozdělit ve prospěch nového boha Atona.

Kněží připraví o práci
Osudnou ránu faraon Achnaton kněžím zasazuje během devátého roku své vlády. Tehdy rozhoduje: "Aton není jen nejvyšší bůh, je to bůh jediný a já jsem jediným prostředníkem mezi Atonem a lidem!"
Sám faraon dává bohu Atonovi podobu slunečního kotouče a staví mu chrámy v novém stylu. Otevírá potemnělé svatyně tak, aby do nich mohlo proniknout sluneční světlo. Na druhou stranu nechává po celém Egyptě zohyzdit chrámy dosud populárního boha Amona. Nápisy, kde se vyskytuje slovo bůh v množném čísle, musí být okamžitě vymazány.

Vítr v zatuchlé administrativě
"Zatuchlé" poměry v zemi faraon Amenhotep IV. provětrá ve chvíli, kdy se rozhodne i s celou rodinou a dvorem přemístit z Théb, tradičního sídla egyptských panovníků, do nového města, zasvěceného bohu Atonovi - do Achetatonu (dnešní El Amarna). S touto změnou souvisí také jeho přejmenování a z Amenhotepa se konečně stává Achnaton ("Služebník Atonův").
V rekordně krátkém čase se celá jeho administrativa přestěhuje dál na sever podél toku Nilu do zbrusu nové metropole. A zde se naplno může rozvinout i nový typ egyptského umění, o němž se hovoří jako o realistickém. Jenže to je otázka…

Zplodil dědice?
Na řadě výjevů z té doby je kromě faraona Achnatona zachycena jeho hlavní manželka, proslulá královna Nefertiti (asi 1370-asi 1330 př. n. l.), případně jejich společné dcery. Těch je dohromady šest a nejvyššího významu z nich dosáhla nejstarší Meritaten. Právě ji totiž Achnaton později pojme za svou královskou choť (ve starém Egyptě to nebylo nic neobvyklého, nemuselo nutně jít o incestní vztah, ale spíše o formální postavení).
Nikde neexistuje přímý důkaz o tom, že by Achnaton někdy zplodil mužského potomka a dědice trůnu. Není však vyloučeno, že nějakého měl s některou ze svých níže postavených manželek, než byla Nefertiti. Nabízí se zde především jeho další choť Kija, nesoucí podezřelý titul "velmi milovaná manželka krále". V souvislosti s ní se jako o Achnatonově synovi hovoří o pozdějším faraonu Tutanchamonovi (1341-1323 př. n. l.). Ani pro to ovšem nejsou jednoznačné důkazy.

Asymetrický panovník
Na uměleckých výjevech z Achetatonu se královská rodina poprvé objevuje i v jiných situacích než v ryze oficiálních, strnulých pózách. "Obličeje lidí jsou zobrazovány mnohem volněji, spontánněji a realističtěji. Postavy jsou v obrysech i činnostech jemnější a harmoničtější," uvádí publikace Starověký Egypt - umění, dějiny a civilizace. Pro portrét samotného faraona se pak charakteristickou stává protáhlá lebka, silná stehna a převislé břicho.
Tyto Achnatonovy rysy v některých odbornících postupem času vyvolaly pochybnosti, zda faraon náhodou netrpěl nějakou, třeba i dědičnou, chorobou. "Byl to Marfanův syndrom," je přesvědčen současný kanadský vědec Alwyn Burridge. Podle něj jedinci, trpící právě tímto onemocněním pojivové tkáně, dorůstají nadprůměrné výšky. Mají mimo jiné úzký, podlouhlý obličej, zvětšenou pánev a tlustší stehna.

Vypadal jako hermafrodit
S tím, že Achnaton trpěl nějakou nemocí, však nesouhlasí jiní odborníci - například Dominic Montserrat (1964-2004). "Jeho tělesné rysy v sobě nesou zakódovanou náboženskou symboliku," tvrdí tento anglický egyptolog. O samotném bohu Atonovi se v dochovaných egyptských památkách hovoří jako o "matce i otci všeho lidstva". Proto se podle Montserrata snažil také Achnaton na všech uměleckých vyobrazeních působit jako hermafrodit, když už vyznával boha-hermafrodita.
Žádnou nemocí faraon Achnaton tedy možná netrpěl. Jedna choroba se mu ale snad přece jen stala osudnou - jemu i jeho městu.

Ujal se vlády faraonův milenec?
O Achnatonově konci toho víme zoufale málo. Náhle prostě zmizel ze scény (stejně jako jeho choť Nefertiti). Jeho hrobka, kterou si nechal vystavět východním směrem od Achetatonu, zůstala prázdná. Dnes se za nejpravděpodobnější místo jeho odpočinku označuje nedokončený hrob s označením KV55 v Údolí králů a hlavním "podezřelým" je mumie 61074, u níž byly nalezeny různé předměty spojené s městem Achetatonem. Jenže důkazy opět chybí…
Bezprostředně po Achnatonovi usedá na egyptský trůn jistý Smenchkare. O koho šlo, opět nevíme. Někteří ho považují za faraonova bratra, jiní za samotnou královnu Nefertiti, další dokonce za Achnatonova milence! Nicméně na trůnu se tato neznámá osoba dlouho neohřeje. K moci se po ní dostává faron Tutanchamon a za jeho panování dochází k návratu dřívějších božstev i přesídlení dvora z Achetatonu zpět do Théb. "On způsobil, že to, co bylo zničeno, vzkvétá jako památka věčnosti; on zahnal podlost, která se vyskytovala v obou zemích…," tak zní oslava boha Amona v Restauračním ediktu nového vladaře. Když přijde řeč na faraona-rebela, hovoří se o něm jako o "nepříteli".

Vymazáni z historie
Po Tutanchamonově předčasné smrti se vlády na čtyři roky ujímá bývalý vojevůdce Aj a po něm ke slovu přichází další voják Haremheb (vláda v letech asi 1319-1292 př. n. l.). Teprve za jeho panování se objevují snahy vymazat z egyptských dějin vše, co jen zdánlivě souvisí s kacířským faraonem Achnatonem a jeho velkolepým městem. Budovy v Achetatonu jsou rozbořeny, stavební materiál použit na nové paláce. Ničí se sochy, chrámy, vymazávají se nápisy. Z oficiálních seznamů egyptských panovníků mizí Achnaton i jeho tři nástupci. Po Amenhotepovi III. je hned uváděn Haremheb.
Jak ale Achnaton sešel z tohoto světa a proč ho jeho slavné město přežilo o pouhých deset let? Nabízí se zde jedna vražedná teorie. Egyptští kněží museli mít na faraona spadeno jako na nikoho jiného. Vždyť je v podstatě připravil o živobytí. Nelze proto vyloučit, že se Achnaton stal obětí jejich smrtících intrik. S koncem svého hlavního vyznavače pak měl být navždy pohřben i kult boha Atona, a tedy i krásného města Achetatonu.
Achnaton se ale také mohl stát obětí pandemie, která v jeho metropoli údajně propukla. V této souvislosti se nejčastěji hovoří o moru nebo chřipce, jež zřejmě v té době poprvé zasáhla tehdy známý svět. Řádění nemoci by dávalo smysl i tomu, proč se lidé z Achetatonu tak narychlo odstěhovali. Smrtící chorobu si mohli snadno vysvětlovat jako božskou pomstu za faraonovy předchozí kacířské nápady…

Měla Nefertiti modrou krev?
Pokud šlo o výběr hlavní manželky, vydal se faraon Achnaton ve stopách svého mocného otce Amenhotepa III. (vláda asi 1391-1353 př. n. l.). Ten totiž neváhal svou královnouučinit Teje, ženu bez "modré krve". A stejně tak zřejmě volil i Achnaton. O tom, odkud pocházela jeho choť, slavná
Nefertiti, se dodnes mezi egyptology vedou spory. Uvádí se, že její jméno v překladu znamená "Kráska přišla". Signalizovalo by to tedy, že půvabná Nefertiti mohla být cizinka (snad z království Mitanni, ležícího na dnešním území severní Sýrie a Iráku). Podle jiných byla dcerou
vojevůdce
Aje († 1323/1319 př. n. l.), který sám později usedl na faraonský trůn. Aj totiž bývá v tehdejších písemnostech titulován jako"Otec boha" - tedy faraonův tchán.

Město zrozené za devět let
Když po čtyřech letech své vlády začal faraon Amenhotep IV. (Achnaton) budovat svénové sídelní město, dal mu jméno Achetaton, což ve staré egyptštině znamená "Atonův obzor". Prostor pro metropoli na východním břehu Nilu ohraničilo 14 kamenných desek - stél. Kromě toho, že městu vymezily jeho prostor, tyto stély na sobě nesly zajímavéurbanistické plány. Díky tomu dnes alespoň částečně víme, jak velkolepé bylo sídlofaraona Achnatona.
Celé město v délce devíti kilometrů protínala tzv. Královská ulice, na níž se nacházely paláce, Atonův chrám a nejvýznamnější městské budovy. Nejseverněji ležel obrovský palác, v němž žila faraonova rodina. Na jihu se naopak nacházely domy faraonovýchmocných úředníků. Všechny jejich ruiny svědčí o bohatosti, s níž byly vyzdobeny. Achetaton byl přitom dokončen po pouhých devíti letech. Faraon odtud ale začal úřadovat už o dva roky dříve.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 bedgown bedgown | Web | 20. června 2015 v 9:55 | Reagovat

pujcka bez registru a prijmu 8-)

2 Smithe855 Smithe855 | E-mail | Web | 29. května 2016 v 6:29 | Reagovat

Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this site, and your views eedackdfkdffdckd

3 Smithg124 Smithg124 | E-mail | Web | 1. června 2016 v 16:15 | Reagovat

I think this is one of the most significant information for me. And i'm glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent  D. Good job, cheers eccfbfgbddfkeadk

4 Pharmf192 Pharmf192 | E-mail | Web | 2. června 2016 v 6:27 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://apxoiey2.com/aovax/1.html">cheap goods</a>

5 Pharmg732 Pharmg732 | E-mail | Web | 2. června 2016 v 6:32 | Reagovat

Very nice site!

6 cialis_pills cialis_pills | E-mail | Web | 4. června 2016 v 11:37 | Reagovat

Hello!

7 Smithd9 Smithd9 | E-mail | Web | 26. června 2016 v 3:56 | Reagovat

You completed a number of fine points there. I did a search on the theme and found the majority of folks will agree with your blog. ddabafecagcdkfab

8 Smithe448 Smithe448 | E-mail | Web | 26. června 2016 v 3:57 | Reagovat

I am really enjoying the themedesign of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this issue? afadfeaaaebcefkk

9 cialis cialis | E-mail | Web | 7. srpna 2016 v 13:58 | Reagovat

Several of these games are worth some time and are actually quite fun.

10 WaclawD WaclawD | E-mail | 17. ledna 2017 v 19:36 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na maat63.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

11 WaclawC WaclawC | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 14:31 | Reagovat

Velmi pěkný blog, těším se na nová pracovní místa

12 buy ranitidine buy ranitidine | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 11:04 | Reagovat

buy ranitidine

13 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 6. května 2018 v 2:25 | Reagovat

levitra orosolubile forum
<a href="http://mylevitraok.com">levitra online</a>
levitra e levitinha cifras e
<a href=http://mylevitraok.com#buy+levitra>levitra 20mg</a>

14 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 6. května 2018 v 5:35 | Reagovat

levitrabuy cheap levitra online
<a href="http://myvardenafilok.com">generic levitra</a>
faer pharmaceuticals cialis vs levitra
<a href=http://mylevitraok.com#vardenafil+20mg>levitra rezeptfrei deutschland</a>

15 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 6. května 2018 v 14:59 | Reagovat

levitra e levitinha rarest
<a href="http://levitra-gg.com">levitra rezeptfrei deutschland</a>
levitra online kaufen paypal fees
<a href=http://levitra-gg.com#vardenafil+20mg>levitra 20 mg</a>

16 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 7. května 2018 v 1:09 | Reagovat

mejor viagra cialis o levitra cost
<a href="http://mylevitraok.com">levitra 20 mg bayer prezzo</a>
schering plough levitra
<a href=http://levitra-gg.com#buy+levitra>levitra 10 mg prezzo</a>

17 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 11. června 2018 v 23:12 | Reagovat

cialis non funziona youtube
<a href="http://cialis-gg.com">cialis sale</a>
lopid 600 mg generico de cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+5+mg>cialis samples</a>

18 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 12. června 2018 v 12:42 | Reagovat

cialis tablets in lahore
<a href="http://cialis-tt.com">cialis 5 mg</a>
cialis c-123
<a href=http://cialis-tt.com#coupon+for+cialis+by+manufacturer>cialis samples</a>

19 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 12. června 2018 v 19:01 | Reagovat

how does daily use cialis work
<a href="http://cialis-tt.com">cialis canadian pharmacy</a>
einnehmen cialis side
<a href=http://cialis-tt.com#cheap+cialis>cialis 20</a>

20 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 13. června 2018 v 9:38 | Reagovat

best price in usa for cialis
<a href="http://cialis-tt.com">cheap tadalafil online</a>
cialis diario bula pdf files
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+savings+card>buy generic cialis</a>

21 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 13. června 2018 v 20:03 | Reagovat

cialis savings program
<a href="http://cialis-tt.com">cialis online</a>
cialis 5 mg precious moments
<a href=http://cialis-gg.com#tadalafil>tadalafil cost</a>

22 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 14. června 2018 v 1:23 | Reagovat

ervaringen cialis once a day side
<a href="http://cialis-gg.com">cialis on line no pres</a>
male refractory period viagra vs cialis
<a href=http://cialis-gg.com#generic+cialis+at+walmart>cialis 20mg</a>

23 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 14. června 2018 v 16:05 | Reagovat

cialis 4 pastillas precio
<a href="http://cialis-tt.com">tadalafil buy</a>
intakt reisen erfahrungsbericht cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+canadian+pharmacy>cialis soft online mail-order pharmacies</a>

24 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 15. června 2018 v 23:18 | Reagovat

quando cialis non fa effetto fashion
<a href="http://cialis-tt.com">20 mg cialis</a>
bethkis generic cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+20+mg>cialis soft online mail-order pharmacies</a>

25 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 25. června 2018 v 18:48 | Reagovat

oss 117 rio generique viagra
<a href="http://viagra-tt.com">viagra for women online mail-order pharmacies</a>
cheap viagra 25mg
<a href=http://viagra-gg.com#pink+viagra+online+mail-order+pharmacies>50mg viagra</a>

26 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 26. června 2018 v 15:39 | Reagovat

jasmine pillola generico do viagra
<a href="http://viagra-gg.com">hard on viagra jelly online mail-order pharmacies</a>
remedio diacereina 50 mg viagra
<a href=http://viagra-gg.com#cheap+viagra>natural viagra</a>

27 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 28. června 2018 v 6:00 | Reagovat

cooking mama 5% cialis vs viagra
<a href="http://viagra-gg.com">generic viagra online mail-order pharmacies</a>
best nike fuelband alternatives to viagra
<a href=http://viagra-tt.com#pink+viagra+online+mail-order+pharmacies>online viagra</a>

28 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 30. června 2018 v 0:30 | Reagovat

sab kuch bhula diya hd 1080p female viagra
<a href="http://viagra-gg.com">generic viagra online mail-order pharmacies</a>
amoxiclav mylan 875 mg bijsluiter viagra
<a href=http://viagra-tt.com#women+viagra>viagra plus online mail-order pharmacies</a>

29 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 30. června 2018 v 4:55 | Reagovat

cost viagra in canada
<a href="http://viagra-tt.com">buy viagra</a>
tandil waschmittel dosierung viagra
<a href=http://viagra-tt.com#viagra+kopen>viagra 50mg</a>

30 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 5. července 2018 v 23:10 | Reagovat

totalmovie o netflix cual es mejor cialis
<a href="http://cialis-tt.com">cialis tablets</a>
ventilastin novolizer wirkstoff cialis
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+for+sale>cialis 20mg</a>

31 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 10. července 2018 v 2:05 | Reagovat

absetzen seroquel nebenwirkungen viagra
<a href="http://viagra-gg.com">online viagra</a>
activecho alternatives to viagra
<a href=http://viagra-gg.com#cheap+50mg+viagra>viagra prices</a>

32 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 10. července 2018 v 7:17 | Reagovat

when does viagra come off patent uk
<a href="http://viagra-gg.com">generic for viagra</a>
tum bin jaoon kahan female viagra
<a href=http://viagra-gg.com#canadian+viagra>buy viagra online</a>

33 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 10. července 2018 v 16:40 | Reagovat

pt 141 and viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra online</a>
sigma d048 100mg viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+online+paypal+uk>viagra coupon</a>

34 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 10. července 2018 v 16:49 | Reagovat

viagra black box warning definition
<a href="http://viagra-gg.com">prezzo viagra 50mg</a>
hello in thai language female viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+100+mg>viagra 50 mg</a>

35 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 10. července 2018 v 22:02 | Reagovat

tajdar e haram ae shahenshah e deen female viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra professional online mail-order pharmacies</a>
viagra cialis differenza donna
<a href=http://viagra-gg.com#where+to+buy+viagra>cheap viagra 100 mg</a>

36 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 20. července 2018 v 16:02 | Reagovat

ogastro generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis coupons</a>
19 nor dhea 20mg cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+for+sale>cialis 5mg</a>

37 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 21. července 2018 v 13:43 | Reagovat

ocupress generic cialis
<a href="http://cialis-easy.com">20mg cialis</a>
efeitos colaterais da ritalina la 20 mg cialis
[URL=http://cialis-easy.com#cheap+cialis ]liquid cialis[/URL]

38 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 25. července 2018 v 2:15 | Reagovat

trinol generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">buy cheap cialis online</a>
accutane initial breakout 20mg cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis>cialis on line</a>

39 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 25. července 2018 v 5:28 | Reagovat

tipepidine 20 mg cialis
<a href="http://cialis-easy.com">buy generic cialis online</a>
cialis order australia
<a href=http://cialis-easy.com#buy+20+mg+cialis>cialis 20mg</a>

40 MarkpoupE MarkpoupE | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 21:49 | Reagovat

combivent respimat generico do viagra
<a href="http://viagra-nice.com">100 mg viagra</a>
imuran 50mg efeitos colaterais do viagra
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+pills>buy viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama